นายจักรี สุจริตธรรม

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นางสาวสุนันท์  มีวรรณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9

นายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์

หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

 

แผนที่จังหวัดสงขลา

 
 

 

การทำบัญชีครัวเรือน
 
         สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา นำโดยนางพิกุล บัวแก้ว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ "การทำบัญชีครัวเรือน" ให้กับเกษตรกรโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาอาชีพในเขตพื้นที่เฉพาะ สปก.) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ณ วัดท่าไทร หมู่ที่ 7 บ้านท่าไทร ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ ในเรื่องการทำการเกษตรและดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทะเบียนสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร

สารสนเทศภูมิศาสตร์สหกรณ์

 
 
โครงการเสริมสร้าง

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

สารสนเทศาทงการเงิน

ฐานข้อมูล

กองทุนบำเหน็จบำนาญ

หน่วยงานต่างๆ

ตำบลในประเทศ

ระบบประหยัดพลังงาน

คุยคุ้ยคุย

วารสารกรมตรวจฯ

ข่าวเช้านี้

วิสาหกิจ

ระเบียบข้าราชการ

Call Center 1170

Call Center 2108