การทำบัญชีครัวเรือน
 
         สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา นำโดยนางพิกุล บัวแก้ว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ "การทำบัญชีครัวเรือน" ให้กับเกษตรกรโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาอาชีพในเขตพื้นที่เฉพาะ สปก.) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ณ วัดท่าไทร หมู่ที่ 7 บ้านท่าไทร ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ ในเรื่องการทำการเกษตรและดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บทความที่น่าสนใจ